Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    khách hàng (của một cửa hàng)
    thân chủ (của luật sư…)

    * Các từ tương tự:
    client application, client area, client-server architecture, clientage, cliental, clientele, clientèle