Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người bảo trợ
  a wealthy patron of the arts
  một người bảo trợ nghệ thuật giàu có
  khách hàng [quen] (của một cửa hàng, một nhà hát…)
  khách hàng được yêu cầu (yêu cầu khách hàng) để túi ở phòng giữ mũ áo

  * Các từ tương tự:
  patron saint, patronage, patronal, patroness, patronise, patronising, patronisingly, patronization, patronize