Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patronising /'pætrənaiziŋ/  /'petrənaiziŋ/

  • Tính từ

    * Các từ tương tự:
    patronisingly