Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frequenter /fri'kwentə/  

  • Danh từ
    người hay lui tới (nơi nào); người năng đi lại giao du (với ai)