Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

purchaser /'pɜ:t∫əsə[r]/  

  • Danh từ
    người mua
    the purchaser of the house will pay the deposit  week
    người mua nhà tuần sau sẽ trả tiền đặt cọc