Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người mua
  have you found a buyer for your house?
  đã có ai mua nhà của ông chưa?
  người thu mua hàng (cho một nhà hàng lớn)
  a buyer for Harrod's
  người thu mua hàng cho hãng Harrod

  * Các từ tương tự:
  Buyer concertration, buyer market, Buyers' market