Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Sự tập trung người mua
    Để chỉ mức độ mà tổng giao dịch trên một thị trường bị thống trị bởi một vài người mua lớn nhất