Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consumer /kən'sju:mə[r]/  /kən'su:mər/

  • Danh từ
    người tiêu dùng
    người sản xuất và người tiêu dùng

    * Các từ tương tự:
    Consumer borrowing, Consumer choice, Consumer credit, Consumer demand theory, Consumer durable, consumer durables, consumer electronics, Consumer equilibrium, Consumer expenditure