Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Khoản vay cho người tiêu dùng; Vay để tiêu dùng