Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Consumer demand theory   

  • (Kinh tế) Lý thuyết cầu tiêu dùng+ Lĩnh vực của môn kinh tế học xác định những lý thuyết có thể kiểm nghiệm về cách người tiêu dùng phản ứng lại với những thay đổi trong các biến như giá cả, các giá khác, thay đổi về thu nhập…