Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thị trường của người mua
    Một thị trường có đặc trưng là dư cung, trong đó người bán vì vậy phải gặp khó khăn khi bán tất cả sản phẩm của họ theo giá dự kiến