Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

buyer market /'baiəz mɑ:kit/  

  • tình trạng hàng thừa khách thiếu