Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benefactress /'benifæktris/  

  • Danh từ
    nhà nữ hảo tâm, bà hảo tâm