Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

benefactor /'benifæktə[r]/  

  • Danh từ
    người làm việc thiện, người làm việc nghĩa; nhà hảo tâm