Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người cho, người tặng, người biếu
  người hiến máu, người cho bộ phận cơ thể để ghép cho người bệnh
  a blood donor
  người hiến máu

  * Các từ tương tự:
  donor atom