Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

investor /in'vestə[r]/  

  • Danh từ
    người đầu tư

    * Các từ tương tự:
    Investors in Industry