Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

philanthropist /fi'læntrəpist/  

  • Danh từ
    người nhân đức; người từ tâm