Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

humanitarian /,hju:mæni'teəriən/  

 • Tính từ
  [mang tính] nhân đạo
  humanitarian ideals
  lý tưởng nhân đạo
  Danh từ
  người nhân ái

  * Các từ tương tự:
  humanitarianism