Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Samaritan /sə'mæritən/  

 • Danh từ
  a good Samaritan
  người bác ái hay làm phúc
  the Samaritans
  (số nhiều)
  tổ chức Xa-ma-ri-tan (một tổ chức bác ái, hay làm phúc)