Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altruist /'æltru:ist/  

  • Danh từ
    người vị tha

    * Các từ tương tự:
    altruistic, altruistically