Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altruistically /,æltru:'istikli/  

  • Phó từ
    [một cách] vị tha