Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

altruistic /,æltru:'istik/  

  • Tính từ
    vị tha

    * Các từ tương tự:
    altruistically