Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patroness /'peitrənis/  

  • Danh từ
    bà bảo trợ, bà đỡ đầu; bà chủ, bà bầu
    bà khách hàng quen (của một cửa hàng)
    nữ thần bảo hộ