Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defender /di'fendə[r]/  

  • Danh từ
    (thể thao)
    hậu vệ
    anh ta phải qua được mấy hậu vệ mới ghi được bàn