Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

patron saint /,peitrən 'seint/  

  • thánh bảo hộ
    thánh Christopher là thánh bảo hộ các nhà du hành