Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bài văn đả kích
  Động từ
  viết văn đả kích

  * Các từ tương tự:
  lampooner, lampoonery, lampoonist