Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraph /'teligrɑ:f/  /'teligræf/

 • Danh từ
  điện báo
  máy điện báo
  Động từ
  gửi điện báo
  gửi chỉ thị (cho ai) bằng điện báo

  * Các từ tương tự:
  telegraph line, telegraph pole, telegraph wire, telegraph-post, telegrapher, telegraphese, telegraphic, telegraphic address, telegraphically