Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraphese /,teli:grə'fi:z/  

  • Danh từ
    văn điện báo (văn ngắn gọn, dùng trong điện báo)