Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegrapher /ti'legrəfə[r]/  

  • Danh từ
    như telegraphist