Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraph line /teligrɑ:flain/  

  • Danh từ
    (cách viết khác telegraph wire)
    đường dây điện báo; đường dây điện thoại