Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraphic /,teli'græfik/  

  • Tính từ
    [thuộc] điện báo, gửi bằng điện báo

    * Các từ tương tự:
    telegraphic address, telegraphically