Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraph pole /'teligrɑ:fp'əʊl/  

  • Danh từ
    (cách viết khác telegraph post)
    cột dây điện báo, cột dây thép