Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraphic address /teligræfik ədres/  

  • Danh từ
    địa chỉ điện báo (địa chỉ ngắn gọn dùng trong điện báo)