Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraph wire /'teligrɑ:fwaiə[r]/  

  • Danh từ