Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

telegraphically /teli'græfikəli/  

  • phó từ
    bằng điện báo
    vắn tắt (như một bức điện)