Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây thừng, chảo, dây, thừng
  they tied the prisoner up with a piece of rope
  họ trói người tù lại bằng một sợi dây thừng
  xâu, chuỗi
  a rope of onions
  một xâu hành
  a rope of pearls
  một chuỗi hạt trai
  the rope
  (khẩu ngữ)
  sự treo cổ
  bring back the rope
  phục hồi án tử tình treo cổ
  the ropes
  dây bao quanh vũ đài
  give somebody enough rope [and he'll hang himself]
  cho ai muốn làm gì thì làm [và họ sẽ tự dẫn mình đến chỗ suy sụp]
  give somebody plenty of some rope
  ai muốn làm gì thì làm
  money for jam (old rope)
  xem money
  show somebody (know, learn) the ropes
  giải thích cho ai thấy (biết, học) cung cách làm việc gì
  cô ta vừa mới bắt đầu, cũng một hay hai tuần nữa cô mới biết cung cách làm công việc
  Động từ
  buộc (trói, cột) bằng dây thừng
  họ trói anh ta vào cây
  rope somebody in (to do something)
  (khẩu ngữ)
  thuyết phục ai (tham gia vào một hoạt động nào đó)
  tôi được thuyết phục giúp vào việc bán vé
  rope something off
  chăng dây thừng để bao quanh (một khu vực)
  rope off the scene of the accident
  chăng dây thừng bao quanh hiện trường tai nạn
  rope up
  cột chung vào cùng một dây (người leo núi, để qua những chỗ khó leo…)
  chúng ta cột chung vào cùng một dây để qua chỗ khó khăn này thì hơn

  * Các từ tương tự:
  rope-dancer, rope-dancing, rope-drive, rope-ladder, rope-machine, rope-maker, rope-walk, rope-walker, rope-walking