Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rope-dancer /'roup,dɑ:nsə/  

  • danh từ
    người biểu diễn trên dây, người đi trên dây (xiếc)