Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rope-walk /'roupwɔ:k/  

  • Danh từ
    bâi bện dây thừng

    * Các từ tương tự:
    rope-walker, rope-walking