Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rope-walker /'roup,wɔ:kə/  

  • Danh từ
    người biểu diễn trên dây, người đi trên dây (xiếc)