Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rope-walking /'roup,dɑ:nsiɳ/  

  • Danh từ
    trò biểu diễn trên dây, trò đi trên dây (xiếc)