Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây, thừng, dây thừng
  parcels tied with cord
  gói hàng buộc bằng dây
  the spinal cord
  (giải phẫu) dây sống
  the vocal cord
  (giải phẫu) dây thanh
  (từ Mỹ) như flex
  xem flex
  nhung kẻ (thường dùng làm thuộc ngữ)
  cord trousers
  quần nhung kẻ
  cords
  (số nhiều)
  quần nhung kẻ
  một người mặc quần nhung kẻ màu xanh

  * Các từ tương tự:
  cordage, cordate, cordately, corded, cordelier, corder, cordial, cordiality, cordially