Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fasten /'fɑ:sn/  /'fæsn/