Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  dây buộc (súc vật)
  at the end of one's tether
  xem end
  Động từ
  buộc, cột
  tether one's horse to a tree
  buộc ngựa vào dây