Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rope-ladder /rəʊp'lædə[r]/  

  • Danh từ
    thang dây