Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

what /wɒt/  /hwɒt/