Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ & đại từ
    (th ca) (như) whatever