Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whatsoe'er /w tsou'e/  

  • Tính từ & danh từ
    (th ca) (như) whatsoever