Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

whatsoever /,wɒtsəʊ'eə[r]/  

  • Phó từ
    như whatever