Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cable television /'keibl teli'viʒn/  

  • (cách viết khác cablevision /'keiblviʒn/) truyền hình bằng cáp, tivi cáp

    * Các từ tương tự:
    cable television (CATV)