Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    xe cáp treo

    * Các từ tương tự:
    cable-car